Parafialna Rada Duszpasterska

Parafia
Skład rady
 1. ks. Grzegorz Reiss MIC, proboszcz, przewodniczący rady
 2. Anna Bieganowska-Skóra,
 3. Jolanta Bodo,
 4. Aleksandra Burdan,
 5. Ks. Marcin Rożek MIC – wikariusz,
 6. Marek Jaroszkiewicz,
 7. Szymon Kielch,
 8. Marek Kiełczykowski,
 9. Piotr Martyna,
 10. Mariusz Rodak – przedstawiciel pracowników,
 11. Ewa Sałamacha,
 12. Mariusz Sałamacha,
 13. ks. Jacek Rygielski MIC – rektor WSD Księży Marianów,
 14. Danuta Siczek,
 15. Krzysztof Siczek,
 16. s. Roselina Śliwa CSCIJ – przedstawicielka ss. Karmelitanek,
 17. Justyna Tudruj,
 18. Róża Tuszewska,
 19. Grażyna Wilkos,
Powołanie rady
Parafialna Rada Duszpasterska w obecnym składzie została powołana w 2022 r.

Wybrane punkty ze Statutu
1. Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza lub rektora kościoła czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego we wspólnocie parafialnej lub we wspólnocie wiernych gromadzącej się przy kościele rektoralnym, a w szczególności:
a) wspiera kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego,
b) inspiruje i wspiera inicjatywy duszpasterskie w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłosierdzia,
c) niesie pomoc w przeprowadzeniu oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych,
d) bierze udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny,
e) buduje wśród parafian klimat zaufania do Kościoła oraz podejmowanych inicjatyw duszpasterskich,
f) wspiera działalność ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego,
g) wspiera proboszcza (rektora) w zarządzaniu dobrami majątkowymi oraz w pracach administracyjno-gospodarczych, w tym opiniuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, wnioski dotyczące zaciągania przez parafię (rektorat) kredytów i innych zobowiązań o charakterze materialnym i w tym zakresie spełnia zadania określone w kan. 537 KPK.

3.1. W skład rady wchodzą trzy grupy członków: członkowie z wyboru, członkowie z urzędu oraz członkowie mianowani przez proboszcza (rektora). Liczba członków rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez proboszcza (rektora).

8.1. Kadencja członków rady trwa 5 lat i jest liczona w sposób jednolity dla wszystkich parafii (rektoratów) w archidiecezji, z zastrzeżeniem art. 11 i 12.

13. Posiedzenia rady nie mają z zasady charakteru publicznego. Można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów, którym nie przysługuje jednak prawo głosu.