Parafialna Rada Duszpasterska

Parafia
Skład rady
 1. ks. Roman Frąckowiak MIC, proboszcz, przewodniczący rady
 2. Jolanta Bodo, wiceprzewodnicząca rady
 3. Krzysztof Dubiel
 4. Ewelina Dworak, sekretarz rady
 5. ks. Paweł Fedorowicz MIC
 6. Krzysztof Gałan
 7. s. Remigiusza Kowalska CSCIJ
 8. Mirosław Nierubca
 9. Marzena Ponikowska
 10. Mariusz Rodak
 11. Piotr Rybaczek
 12. ks. Tomasz Sekulski MIC
 13. Grzegorz Smyda
 14. Róża Tuszewska
 15. Rafał Wypchło
 16. Katarzyna Zdunek
Powołanie rady
Parafialna Rada Duszpasterska w obecnym składzie została powołana w niedzielę 17.12.2017 r.

Wybrane punkty ze Statutu
1. Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza lub rektora kościoła czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego we wspólnocie parafialnej lub we wspólnocie wiernych gromadzącej się przy kościele rektoralnym, a w szczególności:
a) wspiera kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego,
b) inspiruje i wspiera inicjatywy duszpasterskie w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłosierdzia,
c) niesie pomoc w przeprowadzeniu oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych,
d) bierze udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny,
e) buduje wśród parafian klimat zaufania do Kościoła oraz podejmowanych inicjatyw duszpasterskich,
f) wspiera działalność ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego,
g) wspiera proboszcza (rektora) w zarządzaniu dobrami majątkowymi oraz w pracach administracyjno-gospodarczych, w tym opiniuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, wnioski dotyczące zaciągania przez parafię (rektorat) kredytów i innych zobowiązań o charakterze materialnym i w tym zakresie spełnia zadania określone w kan. 537 KPK.

3.1. W skład rady wchodzą trzy grupy członków: członkowie z wyboru, członkowie z urzędu oraz członkowie mianowani przez proboszcza (rektora). Liczba członków rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez proboszcza (rektora).

8.1. Kadencja członków rady trwa 5 lat i jest liczona w sposób jednolity dla wszystkich parafii (rektoratów) w archidiecezji, z zastrzeżeniem art. 11 i 12.

13. Posiedzenia rady nie mają z zasady charakteru publicznego. Można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów, którym nie przysługuje jednak prawo głosu.