Nowości

Zaproszenie do przetargu na ocieplenie kościoła parafialnego


Lublin, 1.12.2023 r.
 
ZAPYTANIE  OFERTOWE  NR 1/2023
(bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych)
na wykonanie robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian  budynku kościoła przy ul. Bazylianówka 85 w Lublinie w zakresie ujętym w dokumentacji projektowej.
Rozdział 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny  w Lublinie, zwana dalej „Zamawiającym”, 20-144 Lublin, ul. Bazylianówka 85,
NIP: 946-21-84-039,  REGON: 040125035,
Adres poczty elektronicznej: parafia@marianie.lublin.pl
Strona internetowa Zamawiającego: https://www.lublin.marianie.pl
Osoba do kontaktu: Ks. Proboszcz Grzegorz Reiss Tel. 660-174-244

1.2. Miejsce oraz sposób upublicznienia Zapytania ofertowego:
https://www.marianie.pl
https://www.lublin.marianie.pl

 Rozdział 2.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA

2.1 Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

2.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Rozdział 3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania pn. „Ocieplenie budynku kościoła wraz z kolorystyką elewacji oraz wytycznymi dotyczącymi obróbek blacharskich i prac związanych z izolacją termiczną ścian fundamentowych i piwnicznych.

3.2. Zakres prac obejmuje w szczególności:

Docieplenie ścian zewnętrznych budynku kościoła metodą lekką-mokrą wykonaną  w technologii systemowej posiadającej certyfikat ITB lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną, klasyfikujące wykonaną okładzinę ścian jako nierozprzestrzeniającą ognia. Okładziny ścian wg projektu odpowiednio dla ścian prostych - z płyt styropianowych, dla ścian łukowych z wełny skalnej oraz w miejscach gdzie brak możliwości zastosowania wymaganych grubości ocieplenia- płyty PUR grubości 3 cm wraz z wypełnieniem pianką PUR. Wykończenie elewacji – cienkowarstwowy tynk mineralny  malowany farbą silikatową. Warstwa cokołowa z mozaikowego tynku dekoracyjnego.
Ponadto należy wykonać izolację termiczną i uzupełnienie izolacji przeciwwodnej wraz z ułożeniem opaski oraz cokołu z gresu.

Uzyskanie dodatkowych informacji jest możliwe bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
Budynek kościoła to obiekt funkcjonujący. W związku z powyższym, Wykonawca musi założyć takie etapowanie prac, aby przy zachowaniu wszelkich wymogów technologicznych zapewnić bezpieczne funkcjonowanie świątyni i prowadzić roboty budowlane w sposób nieutrudniający funkcjonowaniu budynku. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek zabezpieczenia ciągłości pracy świątyni.


3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 3 do Zapytania ofertowego stanowiącym opis zakresu robót będących przedmiotem zamówienia, który zawiera:
a) Projekt budowlany
b) Przedmiar robót
Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 3.3.  Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 3.3.

3.4.  Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
CPV 45000000-7 roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 roboty rozbiórkowe
45260000-7 obróbki blacharskie rynny i rury spustowe
45410000-4 roboty tynkarskie
45320000-6 roboty izolacyjne
45442100-8 roboty malarskie
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

3.5. Rozwiązania równoważne. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
 Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na obniżenie współczynnika przenikania w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać - załączyć do oferty wykaz proponowanych materiałów i elementów równoważnych dla potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego.

3.6. Gwarancja. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany w formularzu oferty, ale nie mniej niż 36 miesięcy. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego. Na podstawie art. 558 KC termin rękojmi za wady przedmiotu umowy upływa z dniem terminu udzielonej gwarancji.

3.7. Podwykonawcy.
Zamawiający nie żąda wskazania przez Wykonawcę  w ofercie  części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, którzy nie są podmiotami udostępniającymi zasoby, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców.

3.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.


Rozdział 4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  Nie dłuższy niż do  30.10.2024r.          
                
Rozdział 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
a) w art. 108 ust.1 ustawy pzp
b) w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz.835);
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
a) posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 100.000 zł.
b) dysponują osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych/uprawnieniach niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, tj. dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;

5.2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego);
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5  do Zapytania Ofertowego).

5.3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA UZYSKAŁA NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ PUNKTÓW W OCENIE OFERT W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA  Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 6;

2. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (wzór oświadczenia stanowi Załącznik 7  do Zapytania Ofertowego). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców,

3. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 100.000 zł.

4.Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia  a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru określonego w Załączniku  nr  8 do  Zapytania Ofertowego, z załączeniem dowodów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień przez te osoby.

Rozdział 6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium w niniejszym postępowaniu.

Rozdział 7. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY.
 
7.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
7.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium cenowym – jako ofertę najkorzystniejszą wybierze ofertę z najniższą ceną -  Cena 100%.
7.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień i wyjaśnień dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia (jednokrotnie). Może również poprawić oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.
7.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
7.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
7.6. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
7.7. W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
7.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w szczególności w zakresie:
- zaoferowanej ceny za roboty budowlane;
- zakresu robót budowlanych będących przedmiotem zapytania ofertowego.
7.9. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedkłada szczegółowy kosztorys ofertowy planowanych prac z wyszczególnionymi kosztami netto i brutto zadania. Kosztorys budowlany musi być szczegółowy i zawierać następujące elementy: stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych oraz w załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii – kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem. Musi być zweryfikowany i zatwierdzony przez Zamawiającego (w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów) oraz podpisany przez Wykonawcę prac.
7.10 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego Zapytania ofertowego.

Rozdział  8.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

8.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na realizację zamówienia.
8.2. Treść oferty musi być zgodna z treścią Zapytania ofertowego.
8.3. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Wykonawcę.
8.4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
8.5.  Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty.
8.6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie i w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8.10. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto za wykonanie całego zamówienia. Cenę podaną w formularzu oferty Wykonawca wylicza w oparciu o Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.
8.11.  Oferta musi zawierać:
a) Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
b) Oświadczenia i dokumenty wymagane w rozdziale 5.2  Zapytania ofertowego.
c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (jeżeli dotyczy);

Rozdział  9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
Parafia NP NMP ul. Bazylianówka 85, 20- 144  Lublin parafia@marianie.lublin.pl
……………………………………………………………………………………………….
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących służy realizacji procesu wyłonienia Wykonawcy na wskazane zadanie,
6) Wykonawca posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi horyzontalnymi oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
7) Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Rozdział 10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w Kancelarii Parafialnej   ul. Bazylianówka 85, 20-144Lublin.,

Kancelaria czynna jest w godzinach: poniedziałek -  19.15 - 20.15;
                                                        wtorek - piątek – 16.45 – 17.45;
                                                                     sobota  -   9.00 -10.00;

Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2023r.  o godz. 17.45.
                                     
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2023r. o godz. 18.00, w siedzibie Zamawiającego,  tj. w Kancelarii Parafialnej , przy ulicy Bazylianówka 85 w Lublinie.

Składający ofertę pozostaje nią związany  30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Adres strony internetowej na której zamieszczone jest Zapytanie Ofertowe: 
https://www.marianie.pl
https://www.lublin.marianie.pl

Rozdział 11 ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO